Warstwy:

Legenda:
Parkomaty
Parkomaty w pobliżu których znajdują się miejsca wyznaczone do parkowania na chodniku
Parkomaty w pobliżu których znajdują się miejsca wyznaczone do parkowania na jezdni lub w zatokach postojowych
Granica strefy